The C. Luwian word wa-na-at-ti-iš
Word wa-na-at-ti-iš
Transliteration wanattis
Meaning woman
See also C. Luwian: wa-na-a ‘woman’
Hittite: kuu̯an- ‘woman’

Other words that might be of interest
zi-ti ‘man’, ha-am-ša-ti ‘grandson’, har-du-wa-at-ti ‘descendant’, ḫu-ḫa ‘grandfather’, na-a-na- ‘brother’, du-ut-tar-ri-ya-ti-iš ‘daughter’, ta-a-ti-iš ‘father’, an-ni-iš ‘mother’