The C. Luwian word an-ni-iš
Word an-ni-iš
IPA ānniš
Meaning mother
See also Carian: en ‘mother’
Lydian: ẽnaś ‘mother’
Lycian: ẽne ‘mother’
Hittite: an-na-aš ‘mother’
Proto-Anatolian: *Honno- ‘mother’
Palaic: an-na-aš ‘mother’

Other words that might be of interest
wa-na-at-ti-iš ‘woman’, zi-ti ‘man’, ha-am-ša-ti ‘grandson’, har-du-wa-at-ti ‘descendant’, ḫu-ḫa ‘grandfather’, na-a-na- ‘brother’, wa-na-a ‘woman’, du-ut-tar-ri-ya-ti-iš ‘daughter’, ta-a-ti-iš ‘father’