The Proto-Celtic word *argjo
Word *argjo
Meaning white
Synonyms *leuko