The Proto-Celtic word *leuko
Word *leuko
Meaning white
Synonyms *argjo