The C. Luwian word ha-am-ša-ti
Word ha-am-ša-ti
Transliteration hamsati
Meaning grandson

Other words that might be of interest
wa-na-at-ti-iš ‘woman’, zi-ti ‘man’, har-du-wa-at-ti ‘descendant’, ḫu-ḫa ‘grandfather’, na-a-na- ‘brother’, wa-na-a ‘woman’, du-ut-tar-ri-ya-ti-iš ‘daughter’, ta-a-ti-iš ‘father’, an-ni-iš ‘mother’